תקנון
1. אתר האינטרנט “לאבלי״ www.lovelydesigns.co.il (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י נגה רתם משמש כאתר סחר אלקטרוני למכירת מוצרים ושירותים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: "המשתמש" ו/או "המשתמשים"). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן:

1.1. תקנון זה ותנאי השימוש באתר הינם הבסיס החוקי לביצוע רכישות וגלישה באתר. כמו כן, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.2. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.3. נגה רתם הינה הבעלים והמנהלת של האתר.

1.4. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים ושירותים.

1.5. ביצוע הזמנות ורכישות באתר מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מצד המשתמש/ת ו/או המזמינ/ה לתנאי התקנון ולתנאי השימוש באתר ומהווה הצהרה כי לא תהיה למשמש/ת ו/או למזמינ/ה ו/או למי מטעמו/ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או הנהלת האתר בכל הקשור לתנאי התקנון ותנאי השימוש בו. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.6. כל התמונות, הסרטונים, האביזרים והמוצרים באתר הינם להמחשה בלבד. לפיכך, אין לראות בתמונות כל התחייבות מאת הנהלת האתר. יצוין, כי הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה על מנת להציג באתר תמונות מדויקות ככל הניתן של המוצרים הנמכרים על ידה באתר.

1.7. השימוש במידע שבאתר הינו על אחריותו/ה הבלעדית של המשתמש/ת ו/או המזמינ/ה, והנהלת האתר אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.

1.8. האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר, ללא אישורו.

1.9. האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר.

1.10. בנוסף, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאשר או לסרב לאשר ביצוע הזמנה באתר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר, כי הנהלת האתר לא תהיה חייבת לקבל הזמנה, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה.

1.11. מומלץ לעשות הגהה קפדנית לפני משלוח המוצר לדפוס. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעויות כתיב ו/או כתב ו/או שגיאות בטקסטים ו/או לטעיות בעימוד התוכן. מובהר כי, התוכן (לרבות: המלל והתמונות) בהזמנות ו/או במוצר יודפס כפי שהוא נשלח ו/או אושר לדפוס ע"י המשתמש, ומפעילי האתר לא יבצעו כל שינוי בעימוד ו/או בתוכן המוצר, וכן לא יבצעו הגהה כלשהי לאחר אישור זה.

1.12. יש לקחת בחשבון כי סטייה של עד 15% בין צבעוניות המוצר על המסך ועד 5 מ"מ במידות בין מה שנראה ורשום במחשב לבין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה ולחיתוך בפועל. לכן סטייה כאמור בסעיף זה מהווה סטייה מותרת ולא תוכל להוות עילה להגדרת מוצר כפגום.

1.13. כל המחירים המצוינים באתר כוללים מע״מ על פי הדין.

1.14. כל המחירים המצוינים באתר נקובים בשקלים חדשים ואינם כוללים דמי משלוח.

1.15. מדיניות החזרות וביטולים הינה בהתאם לקבוע בחוק להגנת הצרכן.

1.16. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ואת תעריף דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

1.17. הנהלת האתר רשאית לפרסם מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות באתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וכן רשאית להפסיק את המבצעים, ההטבות וההנחות ו/או לשנותם ו/או להחליפם ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

1.18. רישומי המחשב של הנהלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.19. האתר והתכנים בו לרבות העיצוב הגרפי, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי טקסטים, גרפיקה, מולטימדיה וכיוצא בהם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות (להלן: "הזכויות" ו/או "המידע המוגן"). זכויות אלו הן בבעלות נגה רתם ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בזכויות אלו או בתוכנן. מובהר, כי האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה.

1.20. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויותיה של החברה. אין למכור, להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה. אין לעשות במידע המוגן שינוי כל שהוא, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע מהימנותו או בשמה הטוב של החברה כבעלת זכויות במידע או של כל גורם אחר לו יש בעלות במידע.

1.21. האתר בכללותו, לרבות השירות, המידע המופיע בו, קוד התוכנה העומד בבסיסו וכל מידע או חומר הנגישים באמצעות האתר, עומד לרשות המשתמש כמות שהוא (AS IS). השימוש באתר נעשה ע"י המשתמש ועל אחריותו בלבד ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו ו/או בגין כל עניין הקשור בכך.

1.22. הנהלת האתר עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, הנהלת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הזמנתך או לעדכנה.

1.23. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא אשר עלול להיגרם כתוצאה מ"וירוסים", יישומי תוכנה, פריצות או כל פגיעה באמצעי אבטחת המידע אותם נוקטת החברה.

1.24. הנהלת האתר אינה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים המקושרים לאתר, ככל שיש או יהיו כאלה, באמצעות קישורים אלקטרוניים והיא לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא שייגרמו, אם ייגרמו, למשתמש עקב הסתמכות על מידע המצוי באתרים אלו.

1.25. ידוע למשתמש והמשתמש מסכים לכך שבכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ה – 1981, ולהוראות כל דין תעביר מידע אודות המשתמש לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתמש מסכים שהחברה תעשה שימוש במידע אודותיו, על מנת לספק לו מידע על מוצרים שונים שהיא משווקת.

1.26. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות להסיר, לתקן, לשנות או להוסיף כל חלק מהמידע המצוי באתר ע"י עדכון האתר מעת לעת, במועדים שיקבעו ע"י החברה, ולצורך כך, גם להפסיק את פעילותו של האתר מפעם לפעם לצרכי תחזוקה. למשתמש אין ולא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין פעולות מסוג זה.

1.27. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינה לבין החברה כל קשר ו/או יחסים החורגים מן האמור במפורט בתקנון זה.

1.28. הוראות תקנון זה ניתנות לשינוי על ידי ההנהלת האתר בכל עת ללא התראה מראש ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר בקשר עם כך.

1.29. בכל מקום בתקנון זה בו הוזכרה החברה, הכוונה גם להנהלת האתר, כל העובדים, המנהלים ונושאי המשרה בחברה ו/או מי מטעמם.

1.30. תקנון זה ותנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר באמצעות מחשב, טלפון סלולרי, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו"ב ותקפים לגבי כל שימוש באתר בכל אמצעי תקשורת שהוא.

1.31. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות: אתר סלולארי ו/או טאבלט ו/או ו/או מחשבי כף יד ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.32. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט בתל-אביב – יפו.